Kokoomuksen vaaliohjelma ja visio Kotkasta 2030. 

1.     Korkeampi koulutustaso, lisää koulua kouluihin

·       Opiskelu ihmisen elämän jokaisessa vaiheessa antaa valmiuksia selviämiseen, ymmärrykseen, toimeen tulemiseen ja menestymiseen.

·       Varhaiskasvatuksessa kokoomus tähtää 2 vuotiseen maksuttomuuteen

·       Haluamme, että opintiellä on mahdollisuus opiskella myös englannin ja ruotsin kielellä.

·       Sivistyspolitiikalla tähdätään jokaisen yksilön kohdalla mahdollisimman korkeaan koulutuksen asteeseen ja hyvään yhteistyöhön liike-elämän kanssa

·       Tuki oppimiselle – kasvatus- ja opetustyö sekä opintiehen keskeisesti liittyvät palvelut, on oltava mahdollisimman hyvää ja laadukasta yksilön tarpeet huomioivaa niin varhaiskasvatuksessa, kouluissa kuin korkeampien asteilla.

©     Varhaiskasvatuksen ja koulujen rakennukset ovat turvallisia ja terveitä

©     koulutie on turvallinen

©     opettajat ovat ammattitaitoisia ja motivoituneita

©     kädentaitojen oppimiseen kannustetaan

©     oppisopimuskoulutusta on lisättävä

©     pajatoimintaa kehitetään

·       Mahdollisuuksien tasa-arvo on sitä, että jokainen voi ponnistaa ja päästä kaikkein korkeimmalle taustastaan riippumatta. Kyse on enää ahkeruudesta, lahjakkuudesta ja päättäväisyydestä.


2.    Enemmän työtä, työllisiä, osallistuvia ja yrittäviä

·         Jokaisen kotkalaisen tulee voida kokea itsensä tärkeäksi, pidetään siis kaikki kykyjensä mukaisesti mukana.

·         Työelämän muuttuessa löydetään uusia urapolkuja

·         Yrittäminen on varsinaista itsensä likoon laittamista, siihen todella kannustetaan

©         suurien hankkeiden hankinnat jaetaan dynaamisesti pienempiin osiin, jotta pienetkin paikalliset yritykset voivat niihin osallistua

©         hankintaosaamista lisätään ja keskitytään muihinkin kriteereihin kuin halpaan hintaan.

·         Harrastukset luovat elämän piiriin tärkeitä lähiyhteisöjä, joissa toisesta pidetään huolta. Huolehdimme, että jokaisella nuorella on mahdollisuus harrastaa. Se luo elämän mittaisia polkuja esimerkiksi yhdistystoimintaan.

·         Jokainen työtä tekevä ihminen ansaitsee parasta esimiestyötä – ahkeruus, luovuus ja sitoutuneisuus tulevat esiin, kun työyhteisö on luotettava, kannustava ja palkitseva.

©         Kotka on Suomen paras kuntatyönantaja ja meillä on hyvä olla töissä. Tämä näkyy kuntalaisille parhaina palveluina ja esimerkkinä alueen työnantajille. 

·         Ketään ei kuormiteta liikaa. Jos osaamista tarvitaan lisää, koulutusta pitää olla tarjolla.

·         Kannustamme osallistumaan yhdistystoimintaan eri aloilla, liikunnassa, kulttuurissa, maanpuolustuksessa, vapaaehtoisessa pelastuspalveluissa sekä yleishyödyllisissä yhdistyksissä.

©         Kotkassa luodaan hyvinvointia mahdollistamalla osallisuutta ja tuomalla näin merkitystä asukkaiden elämään


3.    Kestävämpää kehitystä

·         Kestävälle kehitykselle on vain yksi vastakohta – kestämätön kehitys

·         Kokoomuksen kestävän kehityksen ajattelu lähtee siitä, että talous on vakaalla pohjalla niin kaupungissa, yrityksissä kuin ihmisten omassakin elämässä. Tuhlailuun ei ole varaa.

©         Riittävää talouden tasapainotusta ja rakenteellisia uudistuksia jatketaan

©         Ketään ei yliveroteta, veroaste pidetään matalana.

©         Elinvoimapolitiikkaan panostetaan nopealla reagoinnilla kaavoituksessa ja lupaprosesseissa

©         Suosimme hankinnoissa puhtaasti kotimaista, etenkin paikallista niin paljon, kuin se on mahdollista.

©         Koronakriisistä noustaan uudistamalla toimintatapoja, jättämällä taakse huonot käytännöt ja valittamisen ilmapiiri. Nyt noustaan yhdessä uudistuneena, ratkaisuhakuisena ja kestävään kasvuun panostavana joukkueena.

·         Sosiaalinen kestävä kehitys on varhaista puuttumista, ennaltaehkäisevää toimintaa ja matalan kynnyksen apua. Koronakriisissä olemme joutuneet kohtuuttomien haasteiden eteen, mutta niistä päästään yli yhdessä. Kun näemme yksilön tilastojen sijaan, pääsemme torjumaan syrjäytymistä, turvaverkkojen välistä putoamista, päihdeongelmia sekä auttamaan myös erilaisista riippuvuuksista kärsiviä.

·         Sosiaali- ja terveyspalveluissa laadukkuus on ensiarvoisen tärkeää. Laatuun kuuluu nopea pääsy palvelun piiriin ilman pompottelua ja jonottamista.

©         Kymsotea kehitetään vahvasti kuntapohjaisella mallilla, eikä mitään lisähallintoa maakuntaan tarvita.

·         Kulttuurin ja liikunnan monipuolinen tarjonta on laadukasta ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia luovaa toimintaa

©         Moderni kirjastopalvelu

©         Monipuolinen vesiliikunnan toimintakeskus

©         Elinvoimaiset teatteri, orkesteri ja vetovoimakohteet hyvässä yhteistyössä

©         Toinen toistaan upeammat tapahtumat

·         Hyvä elämä eläkkeellä ja ikäihmisenä on mahdollista omassa kodissa, laadukkaiden palveluiden ulottuvissa. Kun toimintakyky ei enää salli, järjestetään viipymättä laadukas hoivapaikka.

·         Turvallisuus on koko yhteiskunnan kestävän kehittymisen edellytys, mutta myös yksi ihmisen elämän perustarpeista. Panostamme kokonaisturvallisuuteen ja varaudumme haasteisiin sekä uhkiin paremmin kuin aikaisemmin.

©         Katuvalot luovat turvallisuutta jatkossakin

©         Panostamme turvallisuutta lisäävien teknologioiden käyttöön

·         Liikkuminen on välttämätöntä, eikä kaikille sovi samat välineet. Esteetön Kotka madaltaa kynnykset.

©         Kotkassa liikkuvat sulassa sovussa jalankulkijat - rollaattorien, pyörätuolien tai vaikka tasapainolautojen ja rullaluistimien avulla – pyöräilijät, moottoroiduilla 1-4 pyöräisillä kulkevat sekä taksit ja julkisen liikenteen kulkuneuvot. Kannustamme vähäpäästöiseen liikkumiseen, mutta jokainen valitsee itse liikkumismuotonsa.

·         Investoinnit ja kasvuhankkeet tähtäävät uusien työpaikkojen ja yritysten sekä toimialojen syntymiseen sekä kestävään talouskasvuun.

©         Satama Areena luo uutta työtä, yrityksiä ja alustan tapahtumateollisuudelle.

©         Teolliset investoinnit luovat Kotkan taloudelle ja työllisyydelle uutta kivijalkaa pitkälle tulevaan

©         

©         Itäinen rantarata varmistaa teollisuuden ja sataman toimintaedellytykset pitkälle tulevaan. Itäinen rantarata on asia, mistä ei tingitä. Nyt tai ei koskaan.

©         Teemme kaikissa hankkeissa yritysvaikutusten arviointia

·         Ympäristön, luonnon, metsien, ilmaston, vesistöjen ja eläinten hyvinvointi on meille tärkeää.

©         Kotkan kansallisen kaupunkipuiston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuiston ja Valkmusan kansallispuiston brändi niille kuuluville tasoille. Kannustamme tutustumaan luontoon ja historiaan.

©         Metsät ja meren levät hengittävät hiilidioksidia ja tuottavat meille puhdasta hengitysilmaa, mutta emme kuormita niitäkään yhtään liikaa. Hiilineutraalina pysymme luonnon kanssa tasapainossa. Rannikolla hulevesiin ja niiden mukana kulkevaan roskaan pitää jokaisen kiinnittää erityistä huomiota. Emme voi roskata luontoa ja Kymijokea tai merta enää yhtään.

©         Resurssiviisaus on kuntatalouden yksi viisaimmista periaatteista. Vähiä resursseja on käytettävä fiksusti ja materiaaleja hyödynnetään uudelleen tavalla tai toisella. Resurssiviisaus myös tarttuu kotitalouksiin ja yrityksiin.


4.    Maailman Paras Kotka

·         Kotka on elämälle paras paikka kaikissa elinkaaren vaiheissa, näin me sen haluamme olevan

©         Paras ympäristö kaikenlaisille perheille, sinkuille, työikäisille ja senioreille

©         Perheille paras Kotka tarkoittaa nopeasti eri tilanteisiin reagoivaa tukea elämän hallintaan

©         Teemme hankkeissa lapsivaikutusten arviointia

·         Kotka on elämyksellinen puistopääkaupunki idän ja lännen välissä historiallisten reittien varrella

·         Kotkan kylät ja keskustat kukoistavat persoonallisuudellaan ja ovat täynnä elämän makuista sykettä. Kotiseutuidentiteetti ja rakkaus asuinseutuun tuntuu, kun kurkistaa määrätietoisen kotkalaisen kuoren alle.

©         Karhulan keskusta kehittyy elämän makuiseksi uusien koulujen ja kanjonin kattamisen myötä.

©         Kotkan kantasatamasta tulee tapahtumien näyttämö, opintojen kampus ja matkailun risteysasema

©         Kulkuyhteys Kotkansaarelta Hallan ja Jumalniemen kautta Karhulaan voitaisi toteuttaa köysiradalla kulkevilla vaunuilla.

©         Joukkoliikenne, Jonne ja Minne tunnetaan jatkossa paremmin palvelevista aikatauluista, mukavasta kalustosta, helposta maksamisesta, palvelevista pysäkeistä ja paremmin yhteensovitetuista matkaketjuista muiden liikkumismuotojen kanssa.

©         Eteenpäin katsovalla asuntopolitiikalla varmistamme, että kehittyvissä kylissä ja keskustoissa on tarjolla kulloinkin kukkarolle sopivia erilaisia asumismuotoja eri elämäntilanteisiin.

·         Kotka kannustaa onnistumisiin ja nostaa uudelleen ylös, jos kompastuu

·         Kotkassa toimitaan ja osallistutaan myös digitaalisesti, mutta niin että käyttö on jokaiselle helppoa. Kukaan ei kuitenkaan jää kelkasta digitaitojen puuttuessa.

·         Kokoomus puhaltaa Kotkan yhteishengen niin voimakkaaksi, että jokainen voi kokea sen ja tuntea ylpeyttä tästä omasta kotikaupungistamme.

©         Kaikenlainen kiusaaminen on väkivaltaa – sille loppu.

©         Kaikenlainen syrjintä on lainvastaista – sille loppu.

©         Kaikenlainen roskaaminen on piittaamattomuutta – sille loppu.

©         Kokoomus hoitaa kotkalaisten asioista reilusti, rohkeasti ja rakkaudella