Faktat

Kokoomus on arvopuolue

Kokoomuksen aatetta määrittelevät lähiyhteisön vastuun korostaminen, ihmisten eettisen arvopohjan ja pohdinnan tukeminen sekä isänmaanrakkaus yhdistettynä aktiiviseen kansainvälistymiseen ja globaaliin vastuullisuuteen.

Kokoomus on myös aktiivinen ja avoin uudistaja. Kokoomus rakentaa aloitteellisesti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuutta sekä etsii ratkaisuja yhteiskunnallisiin epäkohtiin.

VAPAUS, VASTUU JA DEMOKRATIA

Vain vapaana ihmisellä on mahdollisuus kehittyä täyteen mittaansa.

Vapauden merkitys on korvaamaton. Vapaana jokainen ihminen pystyy kehittymään ja kehittämään sekä muodostamaan oman kuvansa itsestään ja ympäristöstään. Vapaa sivistyksellinen ja taloudellinen toimeliaisuus luovat hyvinvoinnin perustan. Ihmisen on saatava toteuttaa ja ilmaista itseään vapaasti toisia ihmisiä ja luontoa kunnioittaen.

Vastuu kuuluu jokaiselle

Vapaus on vastuullista ja yhteisöllistä. Vapaana ja itsenäisenä ihmisellä on mahdollisuus kantaa vastuuta toiminnastaan, lähimmäisestään ja yhteiskunnasta. Yhteiskunta rakentuu ja kehittyy henkilökohtaisen vastuun ottamisen kautta, yhteisöllisen vastuun tukemana. Tunnemme vastuumme toisista ihmisistä ja luonnosta.

Aktiivinen osallistuminen vahvistaa demokratiaa

Hyvä yhteiskunta perustuu kansalaisten yhdenvertaiseen mahdollisuuteen osallistua yhteisten asioiden hoitoon ja päätöksentekoon. Tavoiteltava demokraattinen järjestelmä perustuu vapaaseen osallistumisoikeuteen, monipuolisiin vaikuttamismahdollisuuksiin ja ihmisten aktiivisuuteen. Tavoitteena on kansalaisten kuuleminen ja monipuolinen vuorovaikutus. Vahva kansalaisyhteiskunta on demokratian ja osallisuuden edellytys ja turva. Valtion tulee olla avoin muutoksille, kritiikille ja kehittymiselle. Toimiva demokratia vahvistaa yhteiskunnan turvallisuutta.

- - - -

 

SIVISTYS

Sivistyksen ja kulttuurin voima

Arvostamme ja tavoittelemme sydämen sivistystä ja tiedollista sivistystä. Sivistys on arvo itsessään. Sydämen sivistykseen kuuluu taito erottaa olennainen epäolennaisesta, elämänviisaus sekä kyky asettua toisen ihmisen asemaan. Tiedon ja sivistyksen vaaliminen sekä uuden tiedon etsiminen ovat Kokoomukselle keskeisiä arvoja. Ihmisen oma eettinen pohdinta on sivistyksen perusta.

Suomalaisuuden perintö on vaalimisen ja kehittämisen arvoinen sekä perusta uuden perinteen syntymiselle. Ihmiselle ja yhteiskunnalle on keskeistä tuntea juurensa ja arvonsa. Vahva kulttuurinen pääoma toimii inspiraatioiden lähteenä. Parhaimmillaan jokainen voi kokea kulttuurin ja luovuuden yhteyden elämässään. Rikas, monipuolinen ja omaleimainen taide ja kulttuurielämä vahvistavat ja kehittävät koko yhteiskuntaa.

Osaaminen

Suomea tulee kehittää monenlaisten osaajien yhteiskuntana. Osaaminen on tärkein kansallinen pääomamme. Osaamisen eri alueita tulee arvostaa, koska yksipuolinen osaaminen ei riitä kehittämään koko yhteiskuntaa tasapuolisesti. Kansainvälisyys ja nopeasti muuttuva tieto haastavat osaamisen päivittämiseen ja kartuttamiseen. Tuemme elinikäistä oppimista ja luovuutta.Suomalaisten osaamis-, sivistys- ja koulutustasoa on edelleen kehitettävä. Tavoitteena on koulutus, joka takaa yksilöllisen, laadukkaan ja ihmiskeskeisen oppimisen läpi elämän. Koulutusta tulee kehittää riippumattomana oppilaiden tai heidän vanhempiensa varallisuudesta. Suomalaisen tutkimus- ja kehitystoiminnan on oltava maailman huippua.

Mahdollisuuksien tietoyhteiskunta

Tietoyhteiskunnassa tiedon jalostamiseen ja käsittelyyn liittyvä osaaminen on kilpailukyvyn avaintekijä. Tietoyhteiskunnan palvelut ovat kansalaisoikeus. Tiedonvälityksen kehittyessä on tärkeää vaalia kriittistä ajattelua ja tiedon luotettavuuden arviointia.

- - - -

 

KANNUSTAVUUS

Työnteosta ja yritteliäisyydestä tulee palkita

On oikeudenmukaista, että työnteosta, yrittämisestä, opiskelusta ja kotityöstä palkitaan ja niihin kannustetaan sekä taloudellisesti että henkisesti. Verotuksen on oltava työntekoa ja yrittämistä kannustavaa. Jokaisella on oikeus turvaan työttömyyden tai sairauden kohdatessa sekä riittävään toimeentuloon työelämän jälkeen.

Kaikki työ on arvokasta

Palkansaajat ja yrittäjät luovat yhteistä hyvinvointia. Tämä pätee myös opiskelijoihin, kotityötä tekeviin sekä niihin, jotka ovat työnsä jo tehneet. Työ on merkittävää niin ihmisen itsensä kuin yhteiskunnankin kannalta.

Työtä tekemällä on tultava taloudellisesti toimeen. Luovuuden ja innovaatioiden merkitys on tärkeää jokaisessa työssä. Uuden osaamisen muodostumiseen tulee kannustaa kaikilla aloilla ja kaikissa työtehtävissä. Työllisyyden parantamiseksi tulee ponnistella vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Yrittämisen edellytyksiä on parannettava ja yrittäjien riskinoton on oltava mielekästä. Maanviljelijöiden työnteon edellytykset tulee turvata ja huolehtia, että maatalous kehittyy tulevaisuudessakin elinvoimaisena elinkeinona.

Talouden on toimittava ihmisen ja luonnon ehdoilla

Yksityiseen omistukseen perustuva markkinatalous on paras tapa tuottaa hyvinvoinnin edellytyksiä. Markkinataloudella itsessään ei ole arvoja vaan ominaisuuksia. Pelkkä markkinamekanismi ei kuitenkaan jaa hyvinvointia oikeudenmukaisesti. Arvovalinnoilla yhteiskunnan on määritettävä toimeentulon minimitaso. Vastuullista yhteiskuntapolitiikkaa tulee toteuttaa suosimalla ympäristön kannalta kestäviä verotusratkaisuja. Kannatamme luonnon ja ihmisen ehdoilla toimivaa markkinataloutta.

- - - -

 

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO

Jokaisella on oikeus kehittyä omista lähtökohdistaan tahtonsa mukaisesti

Yhteiskunnan tulee taata kansalaisille tasa-arvoiset lähtökohdat ja elämän perusedellytykset. On huolehdittava siitä, että jokainen saa mahdollisuudet ja valmiudet omalle kasvulleen kohti itse määrittelemiään päämääriä ja tavoitteita. Keskeisiä edellytyksiä tälle ovat tasavertaiset mahdollisuudet koulutukseen sekä elämän sosiaalisten perusedellytysten täyttyminen. Nämä ovat samalla niitä perusvalmiuksia, joita ihminen tarvitsee yhteisönsä kehittäjänä ja päätöksenteon arviojana. Ihmisellä on oikeus toteuttaa itseään. Kokoomus kannustaa ihmisiä kehittämään itseään ja ajatteluaan.

Kaikki osaaminen on arvokasta. Jokaisella on omat vahvuutensa ja oikeus tavoitella onnistumisen kokemuksia. Tavoitteenamme on, että ihmisiä kannustetaan löytämään ja kehittämään omia vahvuuksiaan ja luovuuttaan. Kaikilla osaamisen alueilla on tuettava heikoimpien mahdollisuuksia onnistua sekä varmistettava lahjakkuuksien kehittyminen, jotta kaikki ihmiset pystyvät käyttämään luovuuttaan ja osaamistaan täysimääräisesti.

Mahdollisuuksien tasa-arvo on hyvinvoinnin perusta

Ihmisten aidot valinnanmahdollisuudet lisäävät sitoutumista ja vastuunkantoa. Hyvinvointiyhteiskunnassa kansalaisen ei tarvitse pelätä perusturvallisuutensa puolesta. Edellytyksenä tälle on, että yhteiskunnan perusrakenteet, talous ja turvaverkot ovat kunnossa. Jokainen ihminen on yhtä arvokas.

Tavoitteena tasa-arvo

Tavoitteenamme on ihmisten välinen tasa-arvo. Sukupuolten, sukupolvien ja vähemmistöjen tasa-arvon tulee toteutua niin palveluissa, työelämässä, hallinnossa kuin lähiyhteisöissäkin. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vaalimisen periaatteet tulee siirtää myös seuraaville sukupolville. Ihmisoikeuksien toteutuminen kaikkialla maailmassa on edellytys ihmisarvoiselle elämälle ja kehitykselle.

- - - -

 

SUVAITSEVAISUUS

Suvaitsevaisuus ja tasa-arvo

Jokaista ihmistä tulee kunnioittaa ja arvostaa yksilönä. On tärkeää suvaita erilaisia mielipiteitä ja tapoja.

Suvaitsevaisuus on ennen kaikkea sitä, että tunnustamme toisten ihmisten yleismaailmalliset ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Suvaitsevaisuuden osoittaminen ei merkitse yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden sietämistä.

Moniarvoisuus

Moniarvoisuuden lähtökohta on oman arvomaailman tunteminen ja kunnioitus muiden arvoja kohtaan. Moniarvoisuus on ihmisten erilaisuuden arvostamista. Moniarvoisuus lisää luovuutta.

Monikulttuurisuus

Haluamme edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja vastustamme syrjintää ja rasismia sen kaikissa muodoissa. Aidon monikulttuurisuuden toteutuminen edellyttää suvaitsevaisuutta kaikilta osapuolilta. Monikulttuurisuus on rikkaus, joka omalta osaltaan kehittää yhteiskuntaa. Suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuurin sekä kristillisen perinteen tunteminen ja ymmärtäminen avaavat mahdollisuuden aitoon vuorovaikutukseen maassamme.

- - - -

 

VÄLITTÄMINEN

Vastuu lähimmäisestä

Yhteisöllisyys toteutuu kestävällä tavalla vain silloin, kun välitämme ja tunnemme vastuuta lähimmäisestä. Välittämistä ei voi ulkoistaa. Jokaisen tulee yksilötasolla kantaa tästä henkilökohtainen vastuunsa. Lähimmäisen auttaminen on jokaisen velvollisuus. Mitä tahdot toisten tekevän itsellesi, tee se myös heille.

Yhteisvastuu

Yhteiskuntaa on kehitettävä kestävien sosiaalisten periaatteiden mukaisesti. Lähiyhteisön mahdollisuutta toteuttaa yhteisvastuuta on tuettava. Hyvä yhteiskunta huolehtii heikommista ja avun tarpeessa olevista. Jokaisella on oikeus perustoimeentuloon ja -turvaan, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja asuntoon. Kokoomuksen tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä.

Kukaan ei saa jäädä yksin. Ikääntyneitä tulee arvostaa ja kohdella heitä tasapuolisesti, oikeudenmukaisesti ja inhimillisesti arvokkaalla tavalla. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen on sekä velvollisuutemme että tulevaisuuden turvamme.

Vastuu ympäristöstä ja luonnosta

ihmisen ja ympäristön tulevaisuus ovat sidoksissa toisiinsa. Tämä on otettava huomioon kaikessa toiminnassamme ja käyttäessämme luonnon voimavaroja. Meidän on tunnettava vastuumme ympäristön tilan turvaamisesta.

Ympäristönsuojelu lähtee yksilöiden asenteista ja valinnoista sekä niitä seuraavista käyttäytymis- ja kulutustottumuksista. Yhteiskunnan on huolehdittava ympäristön suojelun toteutumisesta ohjaamalla kulutusta ja luonnonvarojen käyttöä kestävään suuntaan. Luonnon tasapainon horjuminen on kaikille yhteinen uhka.