ehdokas- ja luottamushenkilösopimus sekä vaalilupaus

EHDOKAS- JA LUOTTAMUSHENKILÖSOPIMUS

 1. Tämän sopimuksen osapuolina Kokoomusta Kotkassa edustava Kokoomuksen Kotkan Kunnallisjärjestö ry ja allekirjoittaja, joka
 2. antaa suostumuksensa ehdokkaaksi kuntavaalissa 18.4.2021 ja kunnallisten luottamustoimien vastaanottamiseen, sitoutuu toimimaan Kokoomuksen periaatteiden toteuttamiseksi yhteistyössäpuolueyhteisön ja valtuustoryhmän kanssa sekä kuulumaan Kokoomuksen valtuustoryhmään tai muun luottamuselimen Kokoomuksen ryhmään,
 3. sitoutuu noudattamaan ehdokkaan vaalilupausta ja perehtymään puolueen voimassa oleviin ohjelmiin ja keskeisiin päätöksiin sekä noudattamaan niitä. Näiden toimittamisesta vastaavat yhdessä ehdokkaaksi nimennyt yhdistys ja piirijärjestö Kaakkois-Suomen Kokoomus ry.
 4. sitoutuu noudattamaan kunnallispolitiikassa ja siihen liittyvässä tiedotus- ja muussa toiminnassa hyviä tapoja ja välttämään puoluetta tai sen ehdokkaita ja luottamushenkilöitä vahingoittavaa toimintaa.
 5. sitoutuu selvittämään luottamustehtävän hoitamiseen vaikuttavat sidonnaisuudet ja vaalirahoituksensa ja
 6. valtuuttaa kunnan/kuntayhtymän/säätiön/osakeyhtiön/yhdistyksen pidättämään saamistaan kokous- ja vuosipalkkioista luottamushenkilömaksua 20% palkkion bruttosummasta. Kunnallisista kokouspalkkioista sen perii Kokoomuksen Kotkan Kunnallisjärjestö. Kuntayhtymien ja muiden alueellisten yhteisöjen kokouspalkkioista maksun suuruuden päättää ja perii Kaakkois-Suomen Kokoomus ry.

KUNTAVAALIEN VAALILUPAUS

Kuntalaisilla on oikeus vaatia, että luottamushenkilöinä palvelemme ja kuuntelemme kansalaisia, toimimme moraalisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla ja parannamme kaikessa toiminnassamme luottamusta politiikkaa kohtaan. 

Yhteinen tavoitteemme on kerätä ääniä Kokoomuksen ehdokaslistalle varmistaaksemme parhaan mahdollisen vaalituloksen ja mahdollisimman monen kokoomuslaisen valtuutetun valinnan. 

Noudatamme ehdokkaan suostumusta ja vakuutusta, tätä vaalilupausta, kampanjaoppaan ohjeita, puolueen voimassa olevia ohjelmia ja keskeisiä päätöksiä sekä sitoudumme toimimaan seuraavasti:

 1. Me vaaliehdokkaat sitoudumme vaalityössämme, valtuutetun työssämme ja muissa luottamustehtävissämme yhteistyöhön Kokoomus rp:n, Kaakkois-Suomen Kokoomuksen, Kokoomuksen Kotkan Kunnallisjärjestön ja oman paikallisyhdistykseni kanssa. Tämä koskee kaikkea järjestötyötä ja ryhmätyöskentelyä valtuustossa. Edellytämme tukiryhmiemme jäsenten toimivan samalla tavalla.
 2. Emme arvostele Kokoomuksen muita ehdokkaita tai toimi heitä vastaan. Noudatamme kaikessa vaalikampanjoinnissa hyviä tapoja sekä puoluesihteerin, kunnan vaalipäällikön ja Kaakkois-Suomen Kokoomuksen toiminnanjohtajan ohjeita.
 3. Suosimme yhteisesiintymisiä ja mahdollista yhteismainontaa. Vastaamme omista osuuksistamme yhteisiin menoihin ja henkilökohtaisesta mainonnasta aiheutuneista kuluista. Sitoudumme käyttämään vaalimainonnassamme puolueen kampanjatunnuksia ja kokoomuksen nimeä sekä noudattamaan mainonnasta annettuja muita puolueen ohjeita sekä lain määräyksiä.
 4. Käytämme vaalikampanjassa ja päätöksenteon tukena asiantuntijoita ja osaajia. Kehitämme omaa asiantuntemustamme ja osaamistamme osallistumalla puolueen kampanjointikoulutukseen.
 5. Julkistamme sellaiset taloudelliset ja erilaisiin intressitahoihin liittyvät sitoumukset, joilla voi olla merkitystä päätöksenteossa. (esteellisyys)
 6. Vaalirahoituksessa noudatamme lakia ehdokkaan vaalirahoituksesta, käytämme vaalien rahoituksessa vain laillisia tapoja sekä toimimme yhteistyössä paikallisyhdistyksen ja mahdollisen tukiyhdistyksen kanssa. Toimimme vaalirahoituksessakin avoimesti ja läpinäkyvästi sekä annamme vaalirahoituksestamme lain mukaiset ilmoitukset määräajassa.
 7. Toimimme yhdenvertaisesti ja suvaitsevaisesti vähemmistöjä kohtaan.
 8. Sitoudumme ilmoittamaan näistä pelisäännöistä tukiryhmämme jäsenille ja huolehdimme, että he toimivat pelisääntöjen mukaisesti ja kannustamme tukiryhmäläisiä myös mukaan Kokoomuksen toimintaan.
 9. Kuuntelemme! Omat ajatuksemme ovat meille jo tuttuja. Vain kuuntelemalla tiedämme, mitä muut ajattelevat. Monimutkainen kieli on typerä tapa peittää ajatuksen puute. Ole selkeäsanainen.

Rekisteriseloste